06 824 825 11
Hit enter to search

Algemene voorwaarden

Leaf Kynocentrum is een onderdeel van TS Health Products. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 080.21.207

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op leafkynocentrum.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 1: Begrippen

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Trainer/Instructeur: medewerker van de hondenschool.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Bij het inschrijven voor een cursus of bezoeken van onze locatie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail, invullen van een aanmeldformulier op de website) geschieden.

2.3 Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

2.4 Betaling dient te geschieden voor de start voor de cursus. Indien de cursist niet heeft betaald, kan niet worden deelgenomen aan de cursus.

Artikel 3: Gezondheid en welzijn

3.1 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.

3.2 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Een titerbepaling volstaat. In uitzonderingsgevallen kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de instructeur.

3.3 Loopse honden worden niet toegelaten tot de cursus. In uitzonderingsgevallen kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de instructeur.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Indien de hond van de cursist ziek is, dient de cursist dit voorafgaand aan de cursus aan de instructeur door te geven, zodat besmetting kan worden voorkomen. De instructeur kan de hond en de cursist de deelname aan de cursus ontzeggen indien het gevaar van besmetting groot is.

3.6 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting, of een tuig welke de beweging van de hond niet hindert. In overleg met de instructeur mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, e.d. zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

Artikel 4: Reglement van orde

4.1 Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Zo niet dan wordt deze les in rekening gebracht.

4.2 Bij de cursussen waarvan gebruikt gemaakt wordt van een parcours, dient de cursist 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor het helpen opbouwen van de toestellen. Tevens dienen de cursisten aan het einde van de les te helpen met afbreken.

4.3 Parkeren kan op de door de hondenschool aangewezen plekken naast het terrein. Parkeren op het terrein zelf, dan wel naast het terrein van de nabijgelegen bedrijven en/of woningen, is niet toegestaan.

4.4 Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn.

4.5 Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein, dan dient u dit zelf op te ruimen.

4.6 Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te bellen (uitzondering in overleg) roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Artikel 5: Annulering van lessen

5.1 Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig afbellen. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgebeld gaat de les door. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden verschoven (zie 5.2).

5.2 Bij ziekte/afwezigheid van de trainer:

5.2.1. Zal de hondenschool een vervangende trainer/instructeur regelen; of

5.2.2. Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.

5.3 Als de cursist één of meer lessen annuleert, is dit voor rekening van de cursist. Inhalen kan uitsluitend in overleg met de instructeur.

5.4 Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken les, is dit voor rekening van de cursist. De hondenschool is hier niet aansprakelijk voor.

5.5 Bij cursus in groepsverband heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, als deze op de hoogte van de oefeningen is.

5.6 Wanneer door aangescherpte maatregelen door de overheid i.v.m. COVID-19 er (tijdelijk) geen lessen gegeven mogen worden, dan schuiven deze lessen door naar het tijdstip dat deze maatregelen worden opgeheven en/of wanneer de lessen weer mogen plaatsvinden. De (tijdelijke) stopzetting van de lessen door deze maatregelen is geen reden tot restitutie van het cursusbedrag door de hondenschool

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

6.1 Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de hondenschool. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs.

6.2 Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Leaf Kynocentrum voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.4 De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

7.3 De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.